Wypełniamy obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy osoby, których dane przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych- bez względu na to czy pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

1. Dane adresowe Administratora:

PKS24, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50, NIP: 7010532860, REGON: 363347449.

2. Kontakt do administratora danych:

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z administratorem danych można skontaktować się drogą pisemną, za pomocą tradycyjnej poczty, pisząc na adres: PKS24, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50c lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@pks24.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora jest lub może być:

– zgoda wyrażona przez Państwa na przetwarzanie danych (art. 6 ust.1 lit.a RODO)

– konieczność przetwarzania ich dla potrzeb zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– wymogi ustawowe wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit.c RODO)

– konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit.d RODO)

– przechowywanie w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Wykonywanie umów przez nas zawartych polega na pozyskiwaniu zleceń spedycyjnych od naszych klientów i realizowaniu ich z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń spedycyjnych, między innymi obsługę płatności, reklamacji, czynności windykacyjnych czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji związanych z wykonywaniem zlecenia.

5. Dane osobowe należące do Państwa są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora w szczególności z takich źródeł jak: zawarte umowy, otrzymane zlecenia spedycyjne, zapytania handlowe, oferty handlowe, giełdy transportowe, ogólnodostępne rejestry przedsiębiorców.

6. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów

7. Odbiorcami danych mogą być spółki powiązane lub podmioty trzecie na podstawie umowy o udostępnieniu danych osobowych.

8. Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

9. Administrator gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu dodanych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER